Hoe kan ik u helpen?

De meest gestelde vragen: Openingstijden Afspraak Mandemakers Kaatsheuvel

Jacqueline ter Heijde

Gastvrouw

 Algemene Actievoorwaarden Mandemakers Keukens

 1.            Toepasselijkheid
De Algemene Actievoorwaarden Mandemakers Keukens zijn van toepassing op alle door Mandemakers Keukens georganiseerde promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties. Hierna noemen we die kortheidshalve: Actie.
Naast deze Actievoorwaarden kunnen per afzonderlijke Actie aanvullende voorwaarden gelden die bij de betreffende Actie worden bekendgemaakt.
Deze Algemene Actievoorwaarden Mandemakers Keukens en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna samen Actievoorwaarden genoemd.
 
2.            De aanbieder

Elke Actie wordt aangeboden door: Mandemakers Keukens, Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk, www.mandemakers.nl.
 
3.            Deelname aan een Actie
Bij elke Actie wordt op www.mandemakers.nl vermeld hoe en wanneer aan de Actie kan worden deelgenomen. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 16 jaar oud is en in Nederland of België woont. Mandemakers Keukens kan de deelnemer om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Deelname aan een Actie is per huisadres éénmaal mogelijk.
 
4.            Kosten om deel te nemen
Deelname aan een Actie is in het algemeen gratis, uitgezonderd de kosten voor verzending van een e-mail. Als aan een Actie toch kosten verbonden zijn (maximaal € 0,45 per deelname), worden deze in de aanvullende actievoorwaarden vermeld.
 
5.            Het aanwijzen van de winnaar(s)
Tenzij de aanvullende actievoorwaarden een andere manier vermelden worden winnaars door het lot aangewezen, bijvoorbeeld door een onpartijdige blinde trekking of door een deurwaarder.
Per Actie wordt meegedeeld hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.
 
6.            Bekendmaking van de winnaar(s)
Winnaars ontvangen binnen 5 werkdagen na het sluiten van een Actie bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
7.            Prijzen
Bij elke Actie wordt meegedeeld hoeveel prijzen worden toegekend en de waarde van de prijzen. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben, een geldig e-mailadres en correcte NAW-gegevens te hebben opgegeven. Indien de actie geldt bij een aankoop van een keuken, geldt er een minimale aankoopwaarde van €7000,-.
 
8.            Kansspelbelasting
Als kansspelbelasting moet worden betaald, zal deze door Mandemakers Keukens worden voldaan.
 
9.            Medewerking aan publiciteit
Winnaars zullen als Mandemakers Keukens daarom vraagt medewerking verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, bijvoorbeeld door naamsvermelding, foto's, video-opnamen en interviews. Mandemakers Keukens hoeft daarvoor geen vergoeding aan de deelnemer te betalen.
 
 
10.          Uitsluiting van deelname
Medewerkers van Mandemakers Keukens en van daarmee verbonden ondernemingen en anderen die bij de totstandkoming van de Actie zijn betrokken zijn van deelname uitgesloten. Mandemakers Keukens kan deelnemers zonder opgaaf van reden uitsluiten van deelname vooral als zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.
 
11.          Wijzigingen
Mandemakers Keukens kan de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen tijdens de looptijd van een Actie zullen niet ten nadele van de deelnemers zijn.
 
12.          Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van een Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op de persoonsgegevens is het Privacy Statement van Mandemakers Keukens van toepassing, zie daarvoor www.mandemakers.nl.
 
13.          Klachten
Klachten over een Actie kunnen per e-mail of per gewone post worden gericht aan:
Mandemakers Keukens
Postbus 10012
5140 DA Waalwijk
e-mail: info@mandemakers.nl
Klachten worden zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen een maand beantwoord.
 
14.          Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Mandemakers Keukens. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een Actie als een promotioneel kansspel volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt georganiseerd handelt Mandemakers Keukens in overeenstemming met deze Gedragscode. Deze Actievoorwaarden worden via www.mandemakers.nl bekendgemaakt.

 
Actievoorwaarden vtwonen collectie

Deelname aan de zomeractie is mogelijk van dinsdag 11 juni 2019 tot en met zondag 7 juli 2019. 

Algemeen

  • Voor deze actie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

10% introductie code op de gehele vtwonen collectie

  • Bij aankoop van een vtwonen keuken ontvangt u 10% korting
  • Actie niet geldig op andere merken 
  • 10% korting geldt niet op showroomkeukens of personeels keukens
  • 10% korting geldt niet op actie keukens en niet op de Jubileum keuken