Algemene actievoorwaarden Mandemakers

Hoe kan ik u helpen?

De meest gestelde vragen: Openingstijden Afspraak Mandemakers Kaatsheuvel

Jacqueline ter Heijde

Gastvrouw

Actievoorwaarden Mandemakers Marathon 2020

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Mandemakers Marathon van maandag 16 maart t/m zondag 29 maart 2020

25% kortingsactie

 1. De 25% korting geldt op de volgende keukencollecties: Mandemakers Collectie, Mandemakers Individual, Barletti.
 2. Deze actie is niet geldig op andere merkkeukens en SieMatic
 3. Deze actie is alleen geldig bij aankoop van een volledige keuken.

Winactie ‘elke dag een gratis keuken’

 1. De winactie van de keukens geldt van donderdag 19 maart tot en met zondag 29 maart 2020.
 2. Er wordt per dag één keuken verloot t.w.v. € 7.500,- inclusief BTW.
 3. De loting vindt plaats onder de klanten die op de desbetreffende dag een keuken hebben gekocht.  
 4. Voor de eerste trekking op vrijdag 13 maart geldt dat de klanten van maandag 16 maart, dinsdag 17 maart, woensdag 18 maart en donderdag 19 maart meedoen aan de loting.
 5. Elke dag, vanaf vrijdag 20 maart, zal er in de ochtend voor 10.00 uur een trekking plaatsvinden waarbij de winnaar bekend wordt gemaakt van de vorige dag.
 6. De laatste trekking is op maandag 30 maart
 7.  Wanneer de winnaar een keuken heeft gekocht van bijvoorbeeld € 8.000,- incl. BTW, betaalt deze nog € 500,- incl. BTW extra bij.
 8. Wanneer de keuken goedkoper is dan € 7.500,- incl BTW krijgt de winnaar geen geld terug.
 9. Eventuele uitbreidingen op de keuken zijn voor rekening van de klant.
 10. Ook als de prijs van de gekochte keuken onder het maximum bedrag van € 7.500,- ligt.
 11. De actie geldt alleen op een complete keuken en niet op bij bestellingen en/of losse apparatuur.
 12. De prijswinnaar zal door Mandemakers Keukens worden benaderd.
 13. De actie is niet inwisselbaar tegen contanten.
 14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. Prijswinnaars zullen gebruikt worden in promotionele doeleinden van Mandemakers Keukens in het kader van de uitreiking van de gewonnen prijs.

Algemene actievoorwaarden

 1. Acceptatie van de prijs houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met dat de persoonsgegevens (familienaam en woonplaats) zullen worden gebruikt voor marketingdoeleinden met als doel de promotie van Mandemakers Keukens via diverse kanalen (o.a. TV, radio en online kanalen).
 2. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen, uitgezonderd de hierna genoemde personen. De deelname aan deze actie is vrij. Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig.
 3.  Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de aanbieder, haar reclamebureau, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 4. Een deelnemer kan binnen 10 dagen na bekend worden van de winnaars, reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs, bij gebreke waarvan de reclame niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen.
 5. De plaats, datum, omvang en de vorm van de uiting wordt geheel bepaald door de aanbieder.
 6. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname.
 7. Indien prijzen om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van de aanbieder.
 8. De aanbieder is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de actie voortijdig te beëindigen.
 9. De prijs is niet inwisselbaar in contanten.
 10. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
 11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. De aanbieder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 13. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt van de door haar uit te keren prijzen.
 14. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door grove schuld of nalatigheid is veroorzaakt.
 15. De aanbieder is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De aanbieder verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 16. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 17. De aanbieder draagt zorg voor de eventueel, ten behoeve van de uit te keren prijzen, te betalen kansspelbelasting
 18. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand. Mandemakers Keukens behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig. Persoonlijke gegevens worden slechts met derden gedeeld ten einde levering van de te winnen prijs mogelijk te maken. Uw gegevens zullen gebruikt worden voor marketingdoeleinden met als doel de promotie van Mandemakers Keukens via diverse kanalen. Derden krijgen van Mandemakers Keukens geen toestemming om persoonlijke gegevens op enige andere wijze te gebruiken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_04-12-2012

Algemene Actievoorwaarden Mandemakers Keukens

 1. Toepasselijkheid De Algemene Actievoorwaarden Mandemakers Keukens zijn van toepassing op alle door Mandemakers Keukens georganiseerde promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties. Hierna noemen we die kortheidshalve: Actie. Naast deze Actievoorwaarden kunnen per afzonderlijke Actie aanvullende voorwaarden gelden die bij de betreffende Actie worden bekendgemaakt. Deze Algemene Actievoorwaarden Mandemakers Keukens en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna samen Actievoorwaarden genoemd.
 2. De aanbieder Elke Actie wordt aangeboden door: Mandemakers Keukens, Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk, www.mandemakers.nl
 3. Deelname aan een Actie Bij elke Actie wordt op www.mandemakers.nl vermeld hoe en wanneer aan de Actie kan worden deelgenomen. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 16 jaar oud is en in Nederland of België woont. Mandemakers kan de deelnemer om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Deelname aan een Actie is per huisadres éénmaal mogelijk.
 4. Kosten om deel te nemen Deelname aan een Actie is in het algemeen gratis, uitgezonderd de kosten voor verzending van een e-mail. Als aan een Actie toch kosten verbonden zijn (maximaal € 0,45 per deelname), worden deze in de aanvullende actievoorwaarden vermeld.
 5. Het aanwijzen van de winnaar(s) Tenzij de aanvullende actievoorwaarden een andere manier vermelden worden winnaars door het lot aangewezen, bijvoorbeeld door een onpartijdige blinde trekking of door een deurwaarder. Per Actie wordt meegedeeld hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.
 6. Bekendmaking van de winnaar(s) Winnaars ontvangen binnen 5 werkdagen na het sluiten van een Actie bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Prijzen Bij elke Actie wordt meegedeeld hoeveel prijzen worden toegekend en de waarde van de prijzen. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben, een geldig e-mailadres en correcte NAW-gegevens te hebben opgegeven.
 8. Kansspelbelasting Als kansspelbelasting moet worden betaald, zal deze door Mandemakers Keukens worden voldaan.
 9. Medewerking aan publiciteit Winnaars zullen als Mandemakers Keukens daarom vraagt medewerking verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, bijvoorbeeld door naamsvermelding, foto's, video-opnamen en interviews. Mandemakers Keukens hoeft daarvoor geen vergoeding aan de deelnemer te betalen.
 10. Uitsluiting van deelname Medewerkers van Mandemakers Keukens en van daarmee verbonden ondernemingen en anderen die bij de totstandkoming van de Actie zijn betrokken zijn van deelname uitgesloten. Mandemakers Keukens kan deelnemers zonder opgaaf van reden uitsluiten van deelname vooral als zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.
 11. Wijzigingen Mandemakers Keukens kan de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen tijdens de looptijd van een Actie zullen niet ten nadele van de deelnemers zijn.
 12. Privacy Alle persoonsgegevens die in het kader van een Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op de persoonsgegevens is het Privacy Statement van Mandemakers Keukens van toepassing, zie daarvoor www.mandemakers.nl.
 13. Klachten Klachten over een Actie kunnen per e-mail of per gewone post worden gericht aan: Mandemakers Keukens Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk e-mail: info@mandemakers.nl Klachten worden zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen een maand beantwoord.
 14. Slotbepalingen In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Mandemakers Keukens. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een Actie als een promotioneel kansspel volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt georganiseerd handelt Mandemakers Keukens in overeenstemming met deze Gedragscode. Deze Actievoorwaarden worden via www.mandemakers.nl bekendgemaakt.
Terug
Sluiten

Hoe kan ik u helpen?